KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

                               Salkım Konakları Site Yönetimi (Yönetim) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Yönetim olarak hizmetlerimizden faydalanan site sakinlerimiz ve Yönetim çalışanlarımız dahil, Yönetimimiz ile ilişkili tüm şirket ve şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. KVKK’nda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  

 

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler:

            6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca “  Başak Mah. Sokullu Cad. Susam Çıkmazı Sok. 2 Başakşehir/İstanbul” adresinde mukim SALKIM KONAKLARI SİTE YÖNETİMİ Veri Sorumlusudur.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları: 

                               Kişisel verileriniz, Yönetimimiz tarafından verilen hizmetler ve Yönetimimizin işletmesel faaliyetlerine bağlı olarak; otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, Yönetimimiz birimleri, telefonları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Yönetimimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar, sitemize ziyaret veya iş amacıyla girerken verdiğiniz kimlik belgesi ve araç ruhsatları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, sitemize taşınırken kayıt formu doldurduğunuzda, hgs, site kartı, fatura kaydı oluşturmak, site alacaklarının tahsilini sağlamak için icra takibi yapmak, aidat tahsilatı için, site sakini ikamet teyidi, site içi park düzeni, ziyaretçi takibi sağlamak, bildirim / iletişim kurmak için, kart basım sürecini sağlamak, siteye / sosyal tesise giriş kontrolü, araç kaydı OGS kaydı tutmak ve silmek, istatistik oluşturmak amaçlı, site malik, site sakini, kiracı, intifa hakkı sahiplerinin kaydı ve yardımcı kayıtlarını tutmak, iletişim kurmak, site toplantı ve seçimlerinde seçimlerde bilgilendirme tebligatlarının tarafınıza ulaştırılması, elektronik posta, sms gibi site hakkında bilgilendirme(arıza, genel bilgi, toplantı ve seçim vb.), ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve denetim gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

                               Yönetim hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Yönetimimizi aradığınızda, sitemize ziyaretçi olarak veya iş amacıyla giriş yaptığınızda veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

                               Kişisel verileriniz KVKK’nın 4.2. maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz; Yönetimimizin sizlere karşı olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,  Yönetimimiz tarafından verilen hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Yönetimimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Yönetimimizin ve Yönetimimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve/veya şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Yönetimimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

Yönetimde Hizmet Akdiyle Çalışanlara Yönelik Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları:

Kimlik Verisi        

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi,

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri,

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Aile ve Yakını Verisi

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Çalışma Verisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumuçalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri

 

 

 

            Çalışanlarımızla ilgili hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki akdin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Yönetim’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, akdiniz devam etmekte iken ve iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

                        Yönetim’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; hizmetin devamını sağlamak, yönetim binasının, kat maliklerinin güvenliğini sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve sizlerin güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

                        Yönetim içeresinde, yönetim hizmetlerinin devamını sağlamak, kat maliklerinin huzur ve sükununun devamı, çalışanların iş saatlerinin takibi amacıyla parmak izi verilerini topluyoruz. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş ilişkisinin başlaması öncesinde alınan sağlık raporları aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

                        Yönetim tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle     Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;  Personel özlük dosyasının oluşturulması SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması  Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü, kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi, icra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle; Kat maliklerinin şikayetlerinde haklı/haksız ayrımının yapılması, memnuniyetinin arttırılması, ihtiyacının anlaşılması ve ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, kat malikleri hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi, yönetimin idaresi, işin yürütülmesi, yönetim politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması, çalışanlarla iletişimin sağlanması, kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için yönetim aracı kullanımının takip edilmesi, çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi Kalite kontrolün sağlanması Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması Memnuniyet anketi analizi yapılması.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği : 

 

                               Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla Yönetimimiz içinde paylaşılabileceği gibi, hizmet ortaklarımıza, mali müşavirlerimize, avukatlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, hizmet alınan yurt içi kuruluşlarla, mahkemelere  KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

                              

                               Kişisel verileriniz; e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar(Site Sakini Bilgi Formu, Taşınma Taahütnamesi, Araç Tanıma Formu vs.)  ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Yine çalışanlara yönelik olarak; işveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki akdin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve yönetim’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, akdiniz devam etmekte iken ve iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz. Bu kapsamda; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, araç plaka bilgileri, hayvan bilgileri, vesikalık fotoğraf, ikametgâh bilgileri, adres bilgileri, araç ve ruhsat bilgileri, kira bedelleri, kamera kayıtları, ziyaret bilgileri, villa bilgileri, hizmet ve borç bilgisi, yakınlık durum bilgisi, vukuat bilgisi gibi kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

KVKK’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız : 

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

* Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

* Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

* Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak SALKIM KONAKLARI SİTE YÖNETİMİNE iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Başvurularınızı;

                               www.salkımkonakları.com   adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Başak Mah. Sokullu Cad. Susam Çıkmazı Sok. 2 Başakşehir/İstanbul” adresine iletilmesi, şeklinde yapabilirsiniz.

 

                               Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular SALKIM KONAKLARI tarafından reddedilecektir.

 

SALKIM KONAKLARI  işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. 

 

KVKK’nun 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz için  Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz   

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
0